bobbydylan:

bobbydylan:

1976 Bob Dylan at the Secret Sound Studio © Lynn Goldsmith